Det er sejt at være praktisk

Mark og maskiner

Titel: Mark og værksted - grundforløb Hent/print beskrivelsen her:PDF

Beskrivelse:

Her skal du være med til at passe skolens marker. Vi har de traktorer og maskiner, der skal til for at drive vores godt 160 hektar – bortset fra mejetærsker, gyllevogn, finsnitter og rundballepresser.

Du skal arbejde sammen med 4-5 andre elever og marklærerne. I starten vil du måske sidde ved siden af i traktoren, men efterhånden vil du selv tage over ved rattet.

Du skal lære om årstidernes arbejde i marken, om at håndtere maskinerne og at vedligeholde dem. Du vil få viden om, hvordan man etablerer og passer afgrøderne – og du øver dig i at kende planterne.

Varighed:

2 måneder. Perioderne på mark- og værkstedsholdet bliver lagt sådan, at du når igennem flest mulige af årets arbejdsopgaver.

Elevens arbejdstid

I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i holdundervisning i gennemsnit mindst 37 timer om ugen.

Forudsætniger:

Det er vigtigt, at du har traktorkørekort eller hurtigt får det efter start på skolen. Men det er ikke vigtigt, at du er erfaren traktorfører. Det er jo det, du skal lære!

Mål:

Du skal blive god til:

 • At passe et arbejde – herunder passe tiderne, tage mod instruks, arbejde sammen med andre og alene og få opgaverne gjort på en god måde
 • At arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt for dig selv og andre
 • At betjene og vedligeholde de almindeligste landbrugsmaskiner
 • At arbejde hensigtsmæssigt i værkstedet
 • At etablere og passe en række almindelige landbrugsafgrøder
 • At sætte navn på en række landbrugsafgrøder og at forklare deres vækstforløb
 • At forklare forskellene på jordbundstyperne, deres egenskaber og hvordan jorden skal behandles.
 • At lave små beregninger i forhold til arbejdet i marken og værkstedet

Evaluering:

Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til at afklare, hvad du har arbejdet med, og hvor selvstændigt du har arbejdet. Skemaet findes i slutningen af dette dokument.

Ved månedens udgang taler du og læreren sammen. Har du har nået de faglige og sociale læringsmål eller ej? Der laves en skriftlig evaluering af månedens forløb og giver en vejledning til, hvordan du kan nå målene. Der er mulighed for at ændre i din uddannelsesplan, således at du kan nå målene.

Din indsats på dette værksted giver sammen med anden undervisning baggrund for standpunktskarakteren i Arbejdsmiljø og Biologi samt bedømmelsen af om grundforløbetkompetencemål fra bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen er bestået

Hvad lærer du?

Almene, personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Vi har fokus på arbejdsmoral, ansvarlighed, tempo, hygiejne, sprogbrug, evnen til at udvise interesse, selvstændighed og fleksibilitet

Sikkerhed

En ret stor del af undervisningen i sikkerhed ligger på dette hold. Der arbejdes med værkstedssikkerhed, arbejdspladsbrugsanvisninger, sikkerhed omkring maskinerne samt ergonomi.

Ud over undervisningen på dette hold og staldholdene afholdes der kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og arbejdsmiljø (se læringsaktiviteten: Sikkerhed i arbejdet).

Værkstedsarbejde

Vedligehold af maskiner (olietjek, smøring, skifte sliddele, reparationer mv.) foretages i stort omfang. Vi bestræber os på at udføre opgaverne selv og at overlade mindst muligt til andre værksteder.

Der arbejdes også med maskiner og motorer i værkstedet, som alene er til demonstrationsbrug for undervisning

Betjening af traktorer og maskiner

Vi har de traktorer og maskiner, der skal til for at drive vores 160 hektar – bortset fra mejetærsker, finsnitter og halmpresser.

Vi forsøger at foretage maskininvesteringer, således at maskinerne afspejler den praksis, som eleverne efterfølgende vil komme ud i.

Vi besøger en del maskinudstillinger og –demonstrationer gennem året for at se det nyeste og få stof til diskussion

Etablering og pasning af landbrugsafgrøder

Jorden drives økologisk og skal give foder til 60 malkekøer. Dermed kommer eleverne til at være med til både produktion af grovfoderafgrø-derne: græs, helsæd og majs, og til produktion af økologiske salgsafgrø-der.

Under arbejdet med afgrøderne gennemgås noget af den teoretiske baggrund for vores arbejde: jordbundsforhold, såbedstilberedning, planternes vækstkrav, ukrudtsbekæmpelse, vandingsbehov osv. Navnene på kulturafgrøderne øves undervejs.

Besøg på markvandringer i omegnen supplerer undervisningen på markholdet.

Matematik, økonomi og markedsforhold

De aktuelle beregningsopgaver i markbruget udføres:

Arealberegninger, beregning af arbejdstid for en opgave, beregning af udsædsmængde og indsåning af såmaskine, aflæsning og kontrol af fakturaer og afregningssedler osv.

Biologi

Der vil afsættes tid til arbejdet med at forstå planters opbygning, livscyklus og vækstbetingelser, ligesom centrale økologiske sammenhænge vil være genstand for undervisning. Herunder stoffers kredsløb i naturen, Solen som energikilde og landbrugets påvirkning af miljøet omkring os.

Ud over undervisningen på dette hold undervises der i biologi på staldholdene og på køkken Biologifaget afsluttes med læringsaktiviteten: Biologi

Hvordan foregår det?

Undervisningsformen:

Undervisningen fungerer som en mesterlære, hvor du som elev deltager i det praktiske arbejde i landbruget ud fra dine forudsætninger. I starten er du måske ikke forrest i arbejdet, men iagttager mere, hvad de andre elever og læreren laver. Derfor er det vigtigt, at du arbejder sammen med andre. Efterhånden vil du overtage rollen som mere erfaren elev, som kan håndtere flere maskiner og mestre flere opgaver.

Undervejs i arbejdet bliver du som elev afkrævet forklaringer på, hvor-for du arbejder, som du gør, og hvordan man kan bedømme arbejdet.

Der vil ud over det nødvendige praktiske arbejde – også være praktisk arbejde/undervisning som alene har til hensigt at forklare nogle sam-menhænge, Fx at grave huller for at undersøge jordprofiler, at under-søge roddybden på forskellige plantearter, at veje korn for at bestemme tusindkornsvægten og at køre med trillebør på marken for at illustrere forhold omkring dæktryk.

Lærerrollen:

Læreren skal planlægge, demonstrere og dernæst instru-ere dig i arbejdsopgaverne. Læreren skal sørge for, at der er tid til, at du har forstået, hvad der foregår, og hvorfor vi gør, som vi gør. Læreren skal sørge for, at der stoppes op i arbejdet, hvor der er plads til drøftel-ser om forklaringer af baggrunden for arbejdet og bedømmelse af det.

Læreren skal undervejs evaluere om du er på vej til at nå de mål, der er for undervisningen. Han/hun skal synliggøre dine fremskridt, og skal sammen med dig lave en plan for, hvordan du når frem til alle målene.

Elevrollen:

Du skal være villig til at lære af andre – både dine elevkammerater og lærerne. Derfor skal du være positiv i din omgang med andre. Du skal være villig til at deltage aktivt i arbejdet.

Det er vigtigt, at du spørger, hvis du ikke forstår, og at du reagerer, hvis der er ting, som du synes virker forkert.

Du skal møde til tiden efter pauserne og være veludhvilet, og du skal holde dig selv og dit arbejdstøj rent.

Resurser og rammer

Aktiviteterne foregår på skolens landbrug med godt 160 ha agerjord tilhørende maskinpark og værksted. Der vil dog også i mindre grad blive gjort brug af indendørslokaler med netadgang og dvd/video-fremviser.

Markbrugets mandskabsvogn anvendes til fælles markgennemgange, til den praktiske fordeling af elever på opgaverne, til lærerens opsyn samt til ture ud af huset, hvor vi kan lære af andres praksis.

Lærernes sikrer ved deling af undervisningen, at både den tekniske viden i forhold til maskiner og værksted og den biologiske viden i forhold til økologi, miljø, planter og jord er til stede i undervisningen.

Undervisningen varetages af driftleder Holger Nielsen, smed Peter Holm og agronom Lone Karlsen

Detaljerede læringsmål til opnåelse af grundforløbets kompetencemål i bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen af 13/4 2015 (Formuleret med kursiv)

Almene personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse

Kende virksomhedskulturen inden for landbrug

Samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver

Kommunikere på en hensigtsmæssig måde

Deltage aktivt i egen oplæringsproces

Sikkerhed

Have viden om arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed

Kunne anvende arbejdsmiljømæssige metoder i det praktiske arbejde

 • Kan udføre arbejdet med traktor og redskaber på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. (fx til- og frakobling, kørsel med vogn, håndtere frontlæsser)
 • Kender betydningen af skiltning for advarsler og påbud
 • Ved hvordan der skal ydes førstehjælp og tilkaldes hjælp

Værkstedsarbejde og betjening af traktorer og maskiner

Have grundlæggende viden om tekniske installationer og maskiner som anvendes ved dyrkning af kulturafgrøder og om almindelige arbejdsfunktioner i landbruget

Kunne anvende metoder til betjening, indstilling og vedligehold af teknisk udstyr og maskiner og have færdighed til at reagere hensigtsmæssigt på åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer

Have kompetence til at forklare og vurdere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, til at vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder i en given situation, til at planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces, til at søge og anvende relevante informationer og vejledninger, til at udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer mv, til at dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser og til at anvende og forstå almindelig forekommende faglige udtryk og begreber

Anvender almindeligt håndværktøj og elværktøj efter instruks

 • Sikkerhedsmæssig forsvarligt
 • Arbejder med omtanke for værkstedsorden
 • Arbejder med omtanke for materiale og værktøj

Udfører de mest almindelige vedligeholdelsesopgaver efter instruks.

 • Fejlfinding og reparation af lys på traktor og vogne.
 • Udskiftning af sliddele på plov, harve og såmaskine mv.
 • Korrekt smøring af lejere og bøsninger.
 • Vedligeholdelse af PTO aksler.
 • Opstramning af remme og kæder.

Udfører pasning af traktoren efter instruks

 • Starteftersyn
 • Kontrol af dæktryk
 • Kontrol af luftfilter
 • Kontrol af oliestand
 • Kontrol af kølervæske/frostvæske
 • Kontrol af remme
 • Kontrol af bremser
 • Kontrol af styretøj
 • Smøring

Udfører markarbejde med traktor og redskaber efter instruks.

 • Pløjning
 • Harvning
 • Såning
 • Jordpakning og tromling
 • Møgspredning
 • Skårlægning og afpudsning
 • Halmbjergning

Etablering og pasning af landbrugsafgrøder

Have grundlæggende viden om jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder, om almindelige arbejdsfunktioner i landbruget, om kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, naturpleje, vækstbetingelser, økologi og bæredygtighed og om stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter

Kunne anvende dyrkningsmetoder til kulturafgrøder

Udfører markarbejde med traktor og redskaber efter instruks og kender deres funktion og indstillingsmuligheder

Kender de enkelte kulturafgrøder - kan navngive dem og beskrive deres vækstforløb

 • kornafgrøderne
 • græs og kløver
 • majs
 • raps
 • bælgplanter

Kender til forskellige vækstbetingelser for planter

 • Spiring – herunder betydning af såbedet
 • Vand, varme og lys – herunder betydning af vanding
 • Næringsstoffer – herunder betydning af gødskning
 • Ukrudt, sygdomme og skadedyr – herunder betydning af strigling og jordbehandling efter høst

Kender de forskellige jordtyper og deres egenskaber

 • Begreberne: ler, sand, humus
 • Indhold i jorden: vand, luft og næringsstoffer
 • Dyr og mikroorganismer i jorden.

Matematik og IT

Kunne anvende matematiske metoder til beregning i planteproduktion, herunder regneregler, regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafisk afbildning

Kunne anvende metoder til informationssøgning

Biologi

Biologi skal bestås på F-niveau

Evaluering metal- og maskinværksted

A.​Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer.

B.​Eleven har selv udført det pågældende arbejde, efter en grundig instruktion.

C.​Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse, med et minimum af tilsyn.

D.​Eleven kan egenhændig påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven

Evaluering markværksted

A.​Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer.

B.​Eleven har selv udført det pågældende arbejde, efter en grundig instruktion.

C.​Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse, med et minimum af tilsyn.

D.​Eleven kan egenhændig påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven.​

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport