Det er sejt at være praktisk

Heste

Titel: Hestehold - grundforløbHent/print beskrivelsen her:PDF

Beskrivelse:

Her skal du være med til at passe Havredals hestehold. På skolen har vi 15 heste fordelt på både rideheste, opdræt og drægtige hopper. Vi har moderne stald, ridehal og springbane.

Du skal arbejde sammen med 3-4 andre elever og lærerne på linjen. Det daglige arbejde tilrettelægges efter et individuelt udarbejdet skema. En dag kan starte med morgenstald kl. 7 og dagen slutter kl. 15. Sammen med én eller to andre elever skal du deltage i weekendvagter, hvor I står for pasning af dyrene.

Varighed:

2-3 måneder

Elevens arbejdstid

I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i holdundervisning i gennemsnit mindst 37 timer om ugen.

Forudsætninger:

Ingen

Mål:

Du bliver god til:

 • At passe et arbejde – herunder passe tiderne, tage mod instruks, arbejde sammen med andre og alene og få opgaverne gjort på en god måde
 • At arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt for dig selv og andre
 • At strigle og sadle en hest op
 • At fodre og passe hestene
 • At se på dyrene, om de trives.
 • At se på dyrene om de er syge og kunne navnene på de mest almindelige sygdomme.
 • At sætte hegn
 • At lukke heste og opdræt på fold
 • At bruge og vedligeholde saddel, trense og øvrige udstyr til hesten

Bedømmelse:

Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til at afklare, hvad du har arbejdet med, og hvor selvstændigt du har arbejdet. Skemaet findes i slutningen af dette dokument.

Ved månedens udgang taler du og læreren sammen. Har du har nået de faglige og sociale læringsmål eller ej? Der laves en skriftlig evaluering af månedens forløb og giver en vejledning til, hvordan du kan nå målene. Der er mulighed for at ændre i din uddannelsesplan, således at du kan nå målene.

Din indsats på dette værksted giver sammen med anden undervisning baggrund for standpunktskarakteren i Arbejdsmiljø og Biologi samt bedømmelsen af om grundforløbetkompetencemål fra bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen er bestået

Hvad lærer du?:

Almene personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Vi har fokus på arbejdsmoral, ansvarlighed, tempo, hygiejne, sprogbrug, evne til at udvise interesse, selvstændighed og fleksibilitet. Det er selvfølgelig også vigtigt, at du kan møde arbejdsklar tidligt på morgenen.

Sikkerhed

Der foregår også en del sikkerhedsundervisningen på dette hold. Der arbejdes med sikkerhed omkring håndtering af heste fra jorden, omgang med heste og opdræt og ved ridning. Derudover har vi ligeledes fokus på ergonomi.

Ud over undervisningen på dette hold og de andre værkstedshold afhol-des der kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og arbejdsmiljø (se læringsaktiviteten: Sikkerhed i arbejdet).

Fodring, opsyn og pasning af heste

Du kommer til at deltage i alle de opgaver, der hører til i arbejdet med og omkring hestehold. Her indgår også arbejdet med græsmarkerne – fx sætning af hegn, afpudsning af marker og vedligehold af baner.

Under arbejdet med hestene gennemgås noget af den teoretiske baggrund for vores arbejde: hestens anatomi og fysiologi, adfærd, hygiejne, fodermidler og foderplanlægning, avlsarbejdet, dyrevelfærd og sygdom i besætningen.

Der vil blive afholdt ugentlig teori, sådan at der kan udstedes de to første ryttermærker, og flere for dem der ønsker dette.

Besøg på dyrskuer, åben stald-besøg, og stævner i omegnen supplerer undervisningen på holdet.

Staldteknik

Du vil lære at betjene og vedligeholde det udstyr og de maskiner, der anvendes i stalden, på hanen og ridehaller.

Matematik, økonomi og markedsforhold

De aktuelle beregningsopgaver på hestelinjen: Foderberegning, folings tidspunkt, opmåling af dressurbane, de alm. dressur øvelser fx 10 og 20 m volter. Der bliver også øvelser i udregninger af næste tidspunkt for beslagsmed, bestilling af foder osv.

Biologi

På dette hold vil du få en del af din biologiundervisning.

Du vil på holdet skulle arbejde med at forstå hestens opbygning, funktion og adfærd. Du vil blive undervist i vigtigheden af, valg af fodermidler, opbevaring af fodermidler osv.

Ud over undervisningen på dette hold undervises der i biologi på de andre værkstedsfag.

Biologifaget afsluttes med læringsaktiviteten: Biologi

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsformen: Undervisningen fungerer som en mesterlære, hvor du som elev deltager i det praktiske arbejde i landbruget ud fra dine forudsætninger. I starten er du måske ikke forrest i arbejdet, men iagttager mere, hvad de andre elever og læreren laver. Derfor er det vigtigt, at du arbejder sammen med andre. Efterhånden vil du overtage rollen som mere erfaren elev, som kan håndtere flere maskiner og mestre flere opgaver.

Undervejs i arbejdet bliver du som elev afkrævet forklaringer på, hvor-for du arbejder, som du gør, og hvordan man kan bedømme arbejdet.

Lærerrollen: Læreren skal planlægge, demonstrere og dernæst instru-ere dig i arbejdsopgaverne. Læreren skal sørge for, at der er tid til, at du har forstået, hvad der foregår, og hvorfor vi gør, som vi gør. Læreren skal sørge for, at der stoppes op i arbejdet, hvor der er plads til drøftel-ser om forklaringer af baggrunden for arbejdet og bedømmelse af det.

Læreren skal undervejs evaluere om du er på vej til at nå de mål, der er for undervisningen. Hun skal synliggøre dine fremskridt, og skal sammen med dig lave en plan for, hvordan du når frem til alle målene.

Elevrollen:

Du skal være villig til at lære af andre – både dine elevkammerater og lærerne. Derfor skal du være positiv i din omgang med andre. Du skal være villig til at deltage aktivt i arbejdet.

Det er vigtigt, at du spørger, hvis du ikke forstår, og at du reagerer, hvis der er ting, som du synes virker forkert.

Du skal møde til tiden efter pauserne og være veludhvilet, og du skal holde dig selv og dit arbejdstøj rent.

Resurser og rammer

Aktiviteterne foregår i skolens hesteanlæg på Lynggården. Der vil dog også blive gjort brug af indendørslokaler med interaktiv tavle

Skolens biler anvendes til ture ud af huset, hvor vi kan lære af andres praksis.

Undervisningen varetages af landmand og lærer Julie Kastberg og landmand Trine Hammelsvang

Ryttermærkeprøven tages ved en af DRF´s godkendte dommere.

Detaljerede læringsmål til opnåelse af grundforløbets kompetencemål i bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen af 13/4 2015 (Formuleret med kursiv)

Almene personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse

Kende virksomhedskulturen inden for landbrug

Samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver

Kommunikere på en hensigtsmæssig måde

Deltage aktivt i egen oplæringsproces

Teori

Heste hovedforløb

Heste: træning og avl

Teori

Sikkerhed

Have viden om arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed

Kunne anvende arbejdsmiljømæssige metoder i det praktiske arbejde

 • Kan udføre arbejdet med dyrene, maskiner og redskaber på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. (Håndtering af heste fra jorden, kørsel med vogn, arbejde på stiger, håndtering af frontlæsser)
 • Kan tilrettelægge arbejdet sådan, at eleven kan forudse en farlig situation, og på den måde undgå denne.
 • Kender betydningen af skiltning for advarsler og påbud
 • Ved hvordan der skal ydes førstehjælp og tilkaldes hjælp
 • Eleven skal kunne forklare hvordan kroppen er sammensat og udføre løft og vælge arbejdsstillinger der tager hensyn til kroppens opbygning.

Fodring, opsyn og pasning af dyr

Have grundlæggende viden om fodermidler og fodringsmetoder, om dyrenes anatomi, fysiologi, kendetegn og pasningskrav, om sygdomstegn, velfærd, adfærd og reproduktionsforhold, om næringsstoffers indvirkning på dyr, om almindelige arbejdsfunktioner i landbruget og om økologi og bæredygtighed

Kunne anvende pasnings- og fodringsmetoder ved husdyrhold og metoder til overvågning af dyrevelfærd og sygdom og have færdighed til at reagere på åbenlyse afvigelser fra dyrs normaladfærd og på sygdomstegn i dyreholdet

Have kompetence til at forklare og vurdere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, til at vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder i en given situation, til at planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces, til at søge og anvende relevante informationer og vejledninger, til at udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer mv, til at dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser og til at anvende og forstå almindelig forekommende faglige udtryk og begreber

Fodring

 • registrere dyrets fodertilstand ud fra huldvurdering
 • genkende og navngive forskellige fodermidler
 • udfodre fodermidler til forskellige dyregrupper efter instruks (fuldfoder, wrap, kraftfoder, og vitaminer)
 • beskrive forskellige fodringsmetoder (efter ædelyst, fuldfoder, afgræsning)
 • registrere og rette fejl i forbindelse med fodring af dyr (Manglende udfodring, afblandning, forkert konsistens)

Opsyn og pasning af dyr

 • registrere brunst (slim, hævede og røde skamlæber, springer på hinanden, ændret adfærd, og forhøjet aktivitets niveau)
 • registrere dyrets temperatur og kende dyrets sundhedstilstand ud fra temperatur, adfærd, gødningskonsistens og respiration.
 • se sygdomstegn ved dyr samt kunne navngive de almindeligste sygdomme ved heste(kolik, forkølelse, hovbyld, muk, halthed)
 • registrere dyr i fødsel: (Spændt yver, slim fra skeden, væskeafgang fra skeden og veer)
 • beskrive dyrenes behov for hvile, vand og rette klimaforhold og se om deres behov er dækket
 • sætte hegn sammen med andre
 • føre logbog

Staldteknik

Have viden om tekniske installationer og maskiner, som anvendes ved husdyrhold

Kunne anvende metoder til betjening, indstilling og vedligehold af teknisk udstyr og maskiner og kunne reagere hensigtsmæssigt på åbenlyse fejl og sikkerhedsmæssige afvigelser på maskiner, redskaber og tekniske installationer

 • anvende de tekniske hjælpemidler i stalden efter instruks
 • udføre de mest almindelige vedligeholdelsesopgaver i stalden efter instruks
 • staldinventar
 • vandkopper
 • siloer, kværn og fuldfodervogn

Matematik, økonomi og markedsforhold

Kunne anvende matematiske metoder til beregning i husdyrhold, herunder regneregler, regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafisk afbildning

Kunne anvende metoder til informationssøgning

Biologi

Biologi skal bestås på niveau F.

Evaluering hestehold

A: Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer.


B: Eleven har selv udført det pågældende arbejde, efter grundig instruktion


C: Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse, med et minimum af tilsyn


D: Eleven kan egenhændigt påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven.

​​Heste Grundforløb

Stald

Traktorkørsel

Udstyr

Stald

Traktorkørsel

Udstyr

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport