Det er sejt at være praktisk

Evaluering og prøver

Kompetencevurdering i forbindelse med uddannelsesstart

Inden man kan blive elev på Havredal, skal man først i forpraktik i en uge. Her er praktikanten med i arbejdet og undervisningen på 3-4 værksteder. Faglærere og botrænere bedømmer herudfra praktikantens interesse og evne for faget og bedømmer hvorvidt praktikanten kan forventes at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen på skolen til at kunne fuldføre uddannelsen og blive rimeligt selvhjulpen i job og fritid efterfølgende. Der udarbejdes en skriftlig bedømmelse og indstilling til kommunen – evt. med krav om at praktikanten skal opnå praktikerfaring, traktorkørekort m.v. inden optagelse.

Når eleven er blevet godkendt til optagelse på skolen, bliver der foretaget en visitation inden uddannelsesstart med deltagelse af skolens visitationsudvalg, kontaktlærer, forældre og kommunens sagsbehandler. Ved visitationen aftales en uddannelsesplan på basis af kompetencevurderingen fra forpraktikken og på basis af de oplysninger, som fremkommer på visitationsmødet.

Godt 2 måneder efter uddannelsesstart vurderes elevens trivsel og præstationer i et fælles medarbejdermøde. Der evalueres i forhold til faglige færdigheder, sociale færdigheder, arbejdsidentitet, indlæring og sundhed. Efterfølgende udarbejdes statusskrivelse i samarbejde med eleven og på baggrund af dette afholdes møde med elev, forældre og kommunens sagsbehandlere med henblik på at opdatere handle- og uddannelsesplaner.

Evalueringer på værksteder og i praktik

For det meste er eleven på et værksted i en måned og ved månedens afslutning er det faglærer og kommunikationsmedarbejder, der sammen med eleven evaluerer, hvordan det er gået.
Der evalueres i forhold til faglige færdigheder, sociale færdigheder, arbejdsidentitet, indlæring og sundhed.

I praktikker uden for skolen evalueres der løbende mundligt og ved praktikkens ophør skriftligt.

Der er udarbejdet afkrydsningsskemaer med læringsmål vedrørende arbejdsfunktioner, som anvendes til at afklare, hvad eleven har arbejdet med og hvor selvstændigt og vidende eleven har arbejdet.

Der afkrydses som følger:

A: Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer

B: Eleven har selv udført det pågældende arbejde efter en grundig instruktion

C: Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse med et minimum af tilsyn.

D: Eleven kan egenhændigt påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven

Evalueringskemaerne findes under beskrivelsen af de enkelte værksteder.

Evaluering og tilretning af uddannelsesplan gennem uddannelsen

Minimum fire gange i løbet af den enkelte elevs treårige uddannelsesforløb samles alle evaluering fra værksteder, praktikker og anden undervisning samtidig med, at der evalueres på det personlige og sociale område for at kunne få et helhedsbillede af elevens trivsel, udvikling og faglige formåen. Dette danner udgangspunkt for en statusbeskrivelser til kommunerne, som er bevilligende myndighed, og på baggrund af dette afholdes møde med elev, forældre og kommunens sagsbehandlere med henblik på at opdatere handle- og uddannelsesplaner. Derudover er der en udtalt fleksibilitet i den løbende planlægningen omkring de enkelte elever, hvad angår tid og sted for praktikforløb, for værkstedsdeltagelse, for deltagelse i kurser, mv.

Evaluering af fag og kurser

I oversigten herunder ses de fag, kurser og eksamener, som er elementerne i landbrugsuddannelsens 2. grundforløb og 1. hovedforløb

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport