Det er sejt at være praktisk

Sikkerhed

Titel: Sikkerhed i arbejdet - grundforløb Hent/print beskrivelsen her:PDF

Beskrivelse:

Åh nej!

Stigen væltede.. Minilæsseren væltede med greben fuld af møg…. Kanylen gik gennem lommen og stak mig i låret… Den varme brakpudser tændte ild i halmstakken…

Hvordan kan man forudse det, der bare ikke må ske? Hvordan kan man forebygge skader? Hvad skal jeg gøre, hvis ulykken er sket?

Det er, hvad dette kursus handler om.

Varighed:

32 lektioner

Forudsætninger:

Ingen

Mål:

Du skal blive god til:

 • At opdage forhold i dit arbejde som kan gøre skade på dig eller andre
 • At forebygge at du selv eller andre bliver skadet af arbejdet
 • At bruge en arbejdspladsbrugsanvisning
 • At kende betydningen af skilte om forbud og påbud
 • At redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker
 • At yde almindelig førstehjælp
 • At handle rigtigt i tilfælde af brand
 • At slukke en mindre brand med simple hjælpemidler og metoder

Bedømmelse:

Den vigtigste bedømmelse af din evne til at arbejde sikkert foretages på mark- og staldholdene.

Der gives en afsluttende karakter i arbejdsmiljø på baggrund af arbejdet på holdene samt på baggrund af arbejdet med arbejdspladsvurderingen og -brugsanvisningen

I førstehjælp afholdes en afsluttende bedømmelse efter Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer. Der udstedes førstehjælpsbevis til de elever, der gennemfører på tilfredsstillende vis.

I brandbekæmpelse afholdes en afsluttende bedømmelse efter Brand og Sikringsteknisk Forums retningslinjer. Der udstedes bevis.

Hvad lærer du?:

Arbejdsmiljø

Opdage, kende virkningen af og forebygge problemer i forhold til:

 • Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
 • Arbejds- og maskinsikkerhed
 • Kemisk-biologiske arbejdsmiljø herunder værnemidler
 • Det psykiske arbejdsmiljø

Førstehjælp

 • Hjerte-Lunge-Redning 3 timer
 • Førstehjælp ved tilskadekomst 3 timer
 • Færdselssrelateret førstehjælp 4 timer
 • Yderligere livreddende førstehjælp 2 timer

Elementær brandbekæmpelse

 • 3 timer

Resurser og rammer

Undervisningen foregår i hold på 6-9 elever.

Undervisningen i førstehjælp foretages af en instruktør, som er opført på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører

Undervisningen i elementær brandbekæmpelse foretages af en instruktør med gyldigt instruktørbevis i henhold til Brand og Sikringsteknisk Forums retningslinjer

Undervisningen i arbejdsmiljø foretages som følger:

Eleven skal være med til at lave en arbejdspladsvurdering, APV på et landbrug uden for skolen. APV´en gennemgås efterfølgende med den pågældende landmand. Der anvendes arbejdstilsynets APV-tjekliste.

Ud over sikkerhedsundervisning på dette kursus ligger den største del af træning og læring om sikkerhed på mark- og staldhold. Der undervises i følgende emner:

 • Træning i brug af arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Betydning af skilte med advarsler og påbud
 • Maskinsikkerhed
 • Kemikalier, fareklasser, støv, gasser og værnemidler
 • Støj og anvendelse af høreværn. Støjmåler anvendes til at demonstrere støjbelastning.
 • Træning af arbejdsstillinger, bevægelser og løft. Skolens modeller af rygsøjle og led anvendes.
 • Mobning og samarbejde. Psykisk arbejdsmiljø

Lovgivning

Erhvervsskolebekendtgørelsen stiller krav om, at man inden hovedforløbet har opnået følgende kompetencer:

 • Have grundlæggende viden om arbejdsmiljø i en virksomhed
 • Kunne anvende arbejdsmiljømæssige metoder til udførelse af af praktiske arbejdsopgaver
 • Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds udd.planer pr 1.9.2014
 • Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1.9.2014

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport