Det er sejt at være praktisk

Systematisk kvalitetsarbejde

Statusskrivelser som resultatdokumentation

Vores statusskrivelser udgør et centralt omdrejningspunkt for vores resultatdokumentation for hver enkelt elev. Her opgøres elevens udbytte af at være elev på skolen, og dermed er de samlede statusskrivelser den væsentligste dokumentation for vores fælles praksis og et vigtigt grundlag at evaluere vor skole på.

I udgangspunktet udarbejdes der fire statusskrivelser i løbet af elevens uddannelse på Havredal, som benyttes som oplæg til statusmøderne mellem skolens personale, eleven, eventuelle pårørende og relevante sagsbehandlere.

I dagligdagen på Havredal foregår der en løbende indsamling af data vedrørende den unge, som benyttes til udarbejdelsen af statusskrivelserne. Statusskrivelser dokumenterer elevens ressourcer og barrierer på det pågældende tidspunkt samt hvilken udvikling den unge har gennemgået både fagligt, personligt og socialt. Ligeledes dokumenteres nye målsætninger, uddannelsesplaner og pædagogiske handleplaner for den unge, som fungerer som rettesnor for det videre arbejde.

Dataindsamling til statusskrivelser

Indsamling af data foregår via forskellige kanaler:

  • Kanal et: Data vedrørende den faglige udvikling indsamles under månedlige evalueringsmøder mellem eleven, en af de medarbejdere, der udarbejder statusskrivelser og faglæreren på det hold, hvor eleven har deltaget den pågældende måned. På disse møder evalueres elevens styrker, udfordringer og udvikling på holdet.
  • Kanal to udgøres af evalueringsmøder med praktikværter i forbindelse med dels afslutning af praktikker og dels løbende kontakt mellem praktikvært, eleven og praktikkoordinatoren fra Det ny Havredal
  • En tredje kanal til indsamling af data er via elevens elektroniske dagbog, som findes på medarbejdernes intranet. Her kan alle medarbejdere beskrive observationer, situationer og tanker vedrørende den unge. Disse data er givtige mht. at forstå den unge og opdage ressourcer, barrierer og løbende udvikling.
  • En fjerde kanal er vores elevfokusmøder, som afholdes ca. en gang om måneden. Dette er et møde, hvor en mindre gruppe elever tages op på en ’intern konference’. Her deles viden om den enkelte elev, og dennes udviklinger og målsætninger evalueres i fællesskab mellem de medarbejdere, der er centrale omkring eleven. Dette er således et tværfagligt møde mellem faglærere, kontaktlærere og huslærere samt uddannelseslederen, afdelingslederen for botræningen og en repræsentant/referent fra det team, der udarbejder statusskrivelserne. Er der behov for en længere snak om en elev, kan der indkaldes til et udvidet elevfokusmøde, hvor denne elev er den eneste på dagsordenen.
  • Den hhv. femte og sjette kanal er hhv. botrænermøderne og fagteammøderne. Disse møder har både det formål at koordinere det praktiske arbejde på skolen og at være forum for gensidig sparring om eleverne og de pædagogiske og/eller didaktiske metoder, der kan komme i spil. På botrænermøderne drøftes elevens psykiske, sociale, praktiske og personlige udvikling i bo- og fritidsdelen. På fagteammøderne drøftes elevens faglige udvikling, indlæring, arbejdsevne og deltagelse i det sociale liv på en arbejdsplads.
  • Den syvende kanal udgøres af de møder, som den medarbejder, der skriver statusskrivelserne afholder med centrale medarbejdere omkring den unge i forbindelse med udarbejdelsen af statusskrivelserne.
  • Den ottende kanal udgøres af kontaktlærerens udarbejdelse af ’kompetenceprofilen’ inden udarbejdelse af de tre første statusskrivelserne. Kompetenceprofilen er et værktøj udviklet på Det ny Havredal, som hjælper til at kortlægge elevens styrker og udfordringer inden for fire områder af botræningen: personligt, praktisk, samfundsmæssigt og relationelt. Profilen benyttes dels til at klarlægge, hvor vi skal sætte ind i forhold til arbejdet i botræningen, dels til at vurdere elevens udvikling og evne til at vurdere sig selv. Således fungerer dette værktøj som et dokumentationsredskab.
  • Den niende kanal udgøres af de pædagogiske handleplaner, som dokumenterer centrale udviklingsområder hos eleven og fungerer som pejlemærke for arbejdet med den unge og til evaluering af udviklingsresultater.
  • Den tiende kanal udgøres af uddannelsesplanen, der opsummerer elevens løbende resultater inden for det faglige område samt fungerer som uddannelsesmæssig handleplan for elevens videre forløb på skolen.

Udarbejdelse af statusskrivelser

Statusskrivelserne udarbejdes af et lille team af medarbejdere på Havredal, som har ekspertisen til at analysere, samle op på og formidle de mange data, der indgår som kilde til statusskrivelserne. Dette foregår i en proces, der inkluderer møder med relevante medarbejdere fra de forskellige teams på skolen.

Medarbejderen foretager en analyse og sammenskrivning af dataene, og eventuelle nye handleplaner udarbejdes i fælleskab med kontaktlæreren. Herudover beskrives uddannelsesplanen, og denne justeres om nødvendigt.

Statusskrivelsen læses herefter igennem af elevens kontaktlærer samt en repræsentant fra ledelsen, hvorefter eventuelle rettelser, tilføjelser og justeringer foretages. Til sidst gennemgås statusskrivelsen med eleven, der ligeledes har mulighed for at kommentere på indholdet, inden den endelige statusskrivelse færdiggøres og underskrives.

Anvendelse af statusskrivelser som løbende kvalitetsarbejde

Den resultatdokumentation, der foregår med statusskrivelserne, hjælper til at tilrettelægge det videre arbejde med eleven. Anvendelsen sker således allerede som en del af selve processen med resultatdokumentationen, eftersom dette afføder evaluering og justering af eksisterende handle- og uddannelsesplaner samt udarbejdelse af nye handle- og uddannelsesplaner, hvis dette er relevant.

Hele det systematiske arbejde med dataindsamling til statusbeskrivelserne giver anledning til en høj grad af evaluering af vores egen praksis – både som organisation og som medarbejdere. Denne selvevaluering udfolder sig løbende i medarbejderens egen praksis og i fælles mødevirksomhed. Resultatdokumentationen hjælper til at personale, teams og organisationen som helhed erfarer, hvilke tiltag og metoder, der virker. Dette hjælper til at udvikle personalets evner og refleksionsniveau, og det giver mulighed for organisatorisk læring, der hjælper til at skabe en kontinuerlig udvikling af tilbuddet.

Øvrige systematiske kvalitetsarbejder

Udviklingsmøde med bestyrelsen​(1 gang årligt)

Fælles elevmøde om trivsel : Debatmøde efter cafémetoden for at afdække elevtrivslen og muligheder for at forbedre den. (1-2 gange årligt)

Udarbejdelse af Handlingsplan for øget gennemførsel: (1 gang årligt)

Tilsyn fra Social Tilsyn Midt, der har særligt fokus på, hvorledes vores sociale tilbud lever op til kravene og er med til at sikre udvikling og trivsel for alle vores elever: (1 gang årligt)

Undersøgelse af elevers arbejds- og bostatus 1-5 år efter uddannelse: Dette arbejde er endnu ikke iværksat, men er i støbeskeen.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport