Det er sejt at være praktisk

Løbende informationsindsamling

Optag og gennemførsel på landbrugsuddannelsen

I januar 2011 fik Havredal Praktiske Landbrugsskole godkendelse til udbud af uddannelsen til landbrugsassistent. Siden da har 60 landbrugselever gennemført grundforløb og 58 elever har gennemført 1. hovedforløb.

(Elever har før 2011 taget deres landbrugsuddannelse på Havredal Praktiske Landbrugsskole som udlagt undervisning fra Agroskolen i Hammerum.)

Fordelt over årene har optag og gennemførelse i forhold til landbrugsuddannelsen været således:

​*Det lave 2015 optag på grundforløb skyldes til dels erhvervsskolereformen, hvor vores elever derefter indskrives på grundforløb ½ år efter start.

Forklaring på frafald:

Da skolen optager eleverne udefra ind i grundforløbet, mens elever i hovedforløb optages fra elever, som har boet på skolen i 2 år, er det naturligt at frafaldet på grundforløbet er størst. Her vil naturligt optages elever, som alligevel ikke af forskellige grunde magter at bo, at arbejde og at få undervisning på skolen. Der optages også meget skrøbelige unge, unge med massive problemer af fx familiemæssig eller psykisk karakter, og derfor vil der naturligt være et frafald, med mindre der gives afslag om optagelse til flere. Dette er dog ikke skolens politik. Der skal være mulighed for at optage elever, hvor der er en relativ høj grad af risiko for ikke at lykkedes med arbejdet.

Således kan det ses af resultatet for grundforløb 2015, at 6 elever ud af 15 faktisk ikke afsluttede deres forløb. Begrundelserne for dette var flere: bortvisning pga. disciplinære problemer (1), skift til vores grøn pedelmedhjælper-uddannelse (2), brug for mere bostøtte og social støtte, end vi kan tilbyde i uddannelsen (3)

Når eleverne er optaget på skolen, er det ikke en betingelse, at eleven kan gennemføre uddannelserne til og med 1. hovedforløb. Således kan elever, der ikke vurderes egnet til at gennemføre 1. hovedforløb, fortsætte botræning samt praktisk træning med henblik på udslusning i egen bolig og job. Disse elever vil ikke blive indskrevet på hovedforløb eller vil blive skrevet ud af forløbet undervejs, når beslutning tages.

Tilsyn fra Social Tilsyn Midt

Konklusion 23/12 2015: Det er tilsynets vurdering at Havredal er veldrevet og velfungerende. Der er faglig kompetent ledelse med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringer, som supplerer hinanden, både ledelsesmæssigt og fagligt. Ledelsen har fokus på fagligheden på tilbuddet og på de unges trivsel Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med relevante faglige kompetencer og et godt kendskab til målgruppen. Der anvendes relevante faglige tilgange, der skaber udvikling for de unge. Der er fokus på at de unge bliver så selvstændige som muligt og så vidt muligt kommer i arbejde efter uddannelsen på Havredal. De fysiske rammer er med til at understøtte denne selvstændighed, da Havredal råder over en række forskellige boliger hvor de unge kan bo mere selvstændigt, enten i små grupper eller for sig selv efterhånden som de magter dette.

Der henvises til den seneste rapport (23/12 – 2015): www.tilbudsportalen.dk.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport